Kaupallinen toiminto ketteräksi

Mikko Eerola
Mikko Eerola

Sinun pitäisi pystyä pitäisi johtamaan liiketoimintaasi poikkeustilanteessa siten, että tunnistat ja löydät aktiivisesti mahdollisuuksia, joista voit hakea uutta kasvua. Samalla sinun on kuitenkin varmistettava, että nykyinen tekemisesi ei kärsi.

Mikä tahansa poikkeava tilanne tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää uutta liiketoimintaa ja löytää uusia asiakassegmenttejä. Vaihtoehtoisesti se saattaa myös pakottaa yrityksesi siihen, mikäli nykyinen liiketoimintasi ei kanna poikkeavan tilanteen yli. Yrityksesi on kyettävä identifioimaan uusia aihioita, joista uutta kasvua on mahdollista löytää. Sinun on tämän jälkeen priorisoitava ja päätettävä, mitä niistä lähdet testaamaan. Jotta pystyt tunnistamaan mitkä aihioista ovat parhaiten skaalattavissa, on testaus tehtävä systemaattisesti, analyyttisesti ja datavetoisesti.

Kaupalliset toiminnot, eli myynti, markkinointi, tuotekehitys, viestintä ja brändi, ovat avainroolissa ja kaiken tekemisen ytimessä. On loppujen lopuksi aivan sama miten yrityksesi muut toiminnot pyörivät. Jos kaupalliset toiminnot eivät toimi, ei lopulta toimi mitkään muutkaan toiminnot yrityksessäsi.

Voit käyttää yrityksesi johtamisessa tri modaalista ajattelumallia. Monille tutumpi malli on bi modaalinen malli, jossa organisaation pitää kyetä toimimaan samaan aikaan kahdessa moodissa: ketterässä (eli kokeilevassa moodissa) ja hitaassa (eli ylläpitävässä) moodissa. Näiden moodien väliltä puuttuu kuitenkin yksi tärkeä moodi. Ketterästä on kyettävä tuomaan toimintoja hitaaseen moodiin siten, että ne saadaan sovitettua hitaan moodin toimintoihin ja toisinpäin.

Kaupallisten toimintojen yleisimpiä ongelmia ja haasteita on, että toiminnot eivät toimi samassa rytmissä. Myyntiä ja markkinointia johdetaan usein eri tavoilla, jonka takia niiden on vaikeaa tehdä yhteistyötä keskenään. Myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen asiakasymmärrys on myös usein täysin omissa siiloissaan, eikä asiakasymmärrystä jaeta toimintojen välillä. Markkinoinnin kyvykkyydet ja potentiaalit jäävät usein ymmärtämättä, ja tämä johtuu täysin siitä, että kaupalliset toiminnot eivät tee työtä yhdessä.

Tänä päivänä sisällöt ovat suuressa roolissa osana markkinointia ja myyntiä. Monet yritykset ulkoistavat sisällöntuoton ulkopuoliselle sisällöntuottajalle, mutta tässäkin piilee ongelmia. Sisällöntuottajat ovat sisällöntuoton ammattilaisia, mutta heidän voi olla vaikea ymmärtää kohdeyleisöänsä ja tuottaa sellaista sisältöä, josta kohdeyleisö aidosti hyötyisi. Sisällöstä tulee geneeristä ja persoonatonta. On tärkeää, että sisällön viesti on oikeanlaista ja se pohjautuu siihen mitä yritys tekee ja osaa, jotta validaatio voidaan tehdä oikein perustein.

Jotta yleisimmät ongelmat kaupallisissa toiminnoissa tulisi ratkaistua, tulee yritykselläsi olla toimintamalli, joka mahdollistaa kaikkien toimintojen samassa rytmissä toimimisen. Tavoiteasetanta tulisi olla sama kaikille toiminnoille, ja sovittu rytmi ottaa yhtäaikaisesti käyttöön. Asiakasymmärrystä tulee työstää yhdessä tuotekehityksen, myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja brändin kanssa, jotta nämä toiminnot saadaan toimimaan saumattomasti yhdessä. Näiden kaupallisten toimintojen on muistettava työstää yhteisiä asioita jatkuvasti. Kun asiakastilanteet muuttuvat, on ymmärryksen myös muututtava.

Yrityksen sisällöntuotossa kannattaa laskea tasoa ainakin hetkellisesti, varsinkin niissä sisällöissä, joiden tehtävänä on testata uusia ideoita, aihioita ja hypoteeseja. Sisällön fokus on suunnattava suuremmin sisällön oikeanlaiseen viestiin ja vähemmän sisällön laatuun. Kun valitut sisällöt on saatu testattua, voi sisältöjä alkaa pikkuhiljaa siirtämään hitaaseen koneistoon, eli sisällöntuottajille. Sisällöntuottajat voivat siten pitkäjänteisesti alkaa kehittämään laadukkaita sisältöjä, jotka yritys on validoinut asiakkailleen tärkeiksi. Käytännössä kaupallisen toiminnon ketteräksi muuttaminen kannattaa aloittaa sellaisessa maaperässä, joka suotuisaa.Mikko Eerola kertoo videollaan kuinka lähdet muuttamaan yrityksesi toimintoja ketteräksi. Katso Mikon esitys täällä

mikko-eerola

Mikko Eerola on työskennellyt koko uransa liiketoiminnan digitalisaation parissa, niin johdon konsulttina kuin liiketoimintajohtajana kasvu- ja pörssiyrityksissä mm. Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Mikolla on laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä globaalisti eri toimialoilla. Hän auttaa yrityksiä ja johtoryhmiä tunnistamaan ja hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, ja toimii sijoittajana ja neuvonantajana kasvuyhtiöissä.